Kernenbeleid

Tot de kern komen                                                                                                                                              

 Onze gemeente telt ruim 62000 inwoners daarvan wonen er bijna 20.000 in Hardenberg/Heemse en een kleine 13.000 in Dedemsvaart, de zgn grote kernen. De rest is verdeeld over de overige 27 kernen   en die verschillen onderling; van Balkbrug 3995- tot Anevelde met 45 inwoners. Wat ze echter gemeen hebben is een groot gevoel van saamhorigheid, hoe kleiner de kern hoe groter dat gevoel en daar is niks mis mee, dat is iets waar je trots op mag zijn.

 

Kracht 

 Dat een kleine kern wel degelijk iets voor elkaar kan krijgen bewees De Krim. Door een enorme inzet van vrijwilligers realiseerde De Krimse Kracht het MFA De Beuk maar ook de onlangs geopende ontmoetingsplek De Kniepe in Radewijk mag er zijn. Vaak worden dergelijke initiatieven in gang gezet door het Plaatselijk Belang. En om die PB’s te steunen hebben wij al jarenlang gepleit voor een kernenbeleid. Maar al te vaak horen we van bestuursleden: we kunnen moeilijk nieuwe bestuursleden krijgen en al het werk komt op enkelen neer. Jonge mensen hebben weinig tijd en trek in een functie waar je een grotere kans hebt op kritiek dan op applaus. En toch zijn die Plaatselijke Belangen o zo belangrijk, zij weten wat hun inwoners willen met hun dorp wat voor hen van belang is om de woonomgeving leefbaar te houden.

 

Dorpsvisies

Veel van de 31 PB’s die onze gemeente telt, hebben al dan niet gezamenlijk, een dorpsvisie opgesteld, de eerste van Balkbrug in 2017 is deels omgezet in beleid. Maar er zijn er meer en er komen nog meer. Daar moet wat mee worden gedaan!

 

Speerpunten 

 De lokale partij OpKoers.nu heeft in haar verkiezingsprogramma de volgende speerpunten opgenomen:                                                                                                                                                           

  · Gemeentelijke beleidsplannen voor kernen moeten altijd in samenspraak met de betrokken
organisaties gemaakt worden.
· Van Plaatselijke Belangen en Wijkverenigingen wordt veel gevraagd om hun eigen leefomgeving te verbeteren. Niet elk Plaatselijk Belang of elke Wijkvereniging beschikt over de nodige kennis of menskracht om aan die vraag te voldoen. Daar waar nodig moet er gemeentelijke ondersteuning komen.

Als partij zijn we blij dat het kernenbeleid in het najaar op de gemeentelijke agenda komt. Onze inzet is een beleid waar de inwoners van onze kernen mogelijk gemaakt wordt op eenvoudige wijze projecten te realiseren. Wij zien wel een rol voor de gemeente maar dan als uitvoerder van de plaatselijke wensen waarbij eerst gekeken wort wat wel kan en waarbij niet voor elke oplossing een moeilijkheid wordt gezocht. 

Ganzen bestrijding park kruserbrink


Op 8 juni 2021 is er door OpKoers.nu al aandacht gevraagd wat er te doen is aan de overlast gevende ganzen in het Kruserbrinkpark.

Nu is er gelukkig een besluit genomen door wethouder Te Rietstap om na een gedegen onderzoek hierin actie te ondernemen.

Ook dit is feitelijk het resultaat van Opkoers.nu.

Hieronder de berichtgeving vanuit het college.

 

Wethouder Te Rietstap heeft in de raadsvergadering van 27 september 2022 toegezegd om te onderzoeken wat binnen de wettelijke mogelijkheden maatregelen kunnen zijn om de overlast van ganzen in het Kruserbrinkpark op te lossen.

 

We hebben hiervoor Hof Ganzenbescherming Nederland uit Coevorden om advies gevraagd.

Hof heeft ervaring met de uitvoering van ganzenbeheer in stedelijke gebieden en met de wettelijke procedures hiervoor.

 

Voor het Kruserbrinkpark is het advies om de eieren te behandelen en daarmee de populatie onder controle te houden.

Hiervoor zal Hof namens de gemeente ontheffing aanvragen bij de provincie Overijssel.

 

Beoogd effect

 

• De ganzenpopulatie in het Kruserbrinkpark beheersbaar houden.

• Het park met alle voorzieningen daarin toegankelijk en bruikbaar houden voor de inwoners.

 

Argumenten,

1. Beheersing van de ganzenpopulatie is noodzakelijk om overlast en schade tegen te gaan.

Een te grote populatie doet afbreuk aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het park, in het bijzonder de wandelpaden en het trapveld.

 

2. De beheersingsmaatregelen voldoen aan de wettelijke normen .

Er wordt gewerkt binnen de kaders van een door de provincie af te geven ontheffing.

 

3. De beheersingsmaatregelen voldoen aan de normen ten aanzien van dierenwelzijn. Alleen eieren waarin nog geen kuiken zit, worden behandeld om het risico van misgeboorten te voorkomen.

De dieren zelf en reeds uitgekomen kuikens worden ontzien. Hof Ganzenbescherming heeft de deskundigheid en ervaring om dit te garanderen.

Hof Ganzenbescherming doet standaard ook zelf vooraf een melding aan de Dierenbescherming, om controle op de naleving van deze normen mogelijk te maken.

 

4. Dit voorstel is in balans met onze ambitie voor meer biodiversiteit. De beheersing gebeurt op een diervriendelijke manier, is gericht op beheersing van de populatie, niet op eliminatie.

Door beheersing van de ganzenpopulatie ontstaat ruimte voor andere vogels en fauna.

Nieuws

Raadslid Linda Verschuur maakte  zaterdagmiddag, 3 april, bekend dat zij niet langer lid wil zijn van 50PLUS. Dit heeft ook gevolgen voor de partij in de gemeente Hardenberg, want zij neemt haar zetel mee.

“De reden dat ik 50PLUS verlaat is de verstoorde verstandhouding binnen de 50PLUS-fractie in Hardenberg. De wens om nog tot elkaar te komen is voor mij te laat”, schrijft Linda in een brief aan de pers. “Het enige wat ik met u kan delen is dat dit niet zomaar een besluit is. Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik neem niet zomaar een beslissing.”

Linda schrijft dat ze niet als onafhankelijk raadslid verder gaat, de zetel niet inlevert en zich niet aansluit bij een landelijke partij. “Het zal u vast niet zijn ontgaan wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd, het vertrouwen in de landelijke politieke partijen is er niet beter op geworden. Ik ben klaar met het gekonkel en heb daarom besloten mij te richten op een lokale partij,” aldus Verschuur.

“In gemeente Hardenberg is dit Opkoers.nu. Een lokale partij, die voortgekomen is en geworteld is in de plaatselijke samenleving van gemeente Hardenberg, met hart voor lokale belangen.”

“Linda is van harte welkom bij OpKoers.nu,” laat fractievoorzitter Annie Kelder weten. “We weten hoe ze werkt, wij zijn blij dat ze nu lid van onze partij is.”

Bron: Noos 

coalitieonderhandelingen