Schriftelijke vraag OpKoers.nu


 Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. De vragen worden - via de griffier - bij de voorzitter van de raad ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en het college worden gebracht (artikel 40 RvO, lid 1 en 2). Beantwoording vindt normaal gesproken binnen drie weken plaats. 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W

 Schriftelijke vraag van: F. Bruinsma (OpKoers.nu) Dedemsvaart, 06-03-2023

 Betreft: Capaciteit huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

Aan de voorzitter van de raad,

 Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2024 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. De inhoudelijke invulling van lessen is uiteraard de verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar als gemeente zijn wij wel verantwoordelijk voor de voorzieningen voor het bewegingsonderwijs van scholen. Op dit moment krijgt OpKoers.nu signalen binnen dat deze wijziging voor mogelijke problemen kan zorgen. Vandaar dat we hierover een aantal vragen willen stellen:

 • Nog niet alle scholen voor primair onderwijs (kunnen) voldoen aan deze eis. Uit landelijke cijfers (Slot-Heijs et al., 2021) blijkt dat op een kwart van de scholen slechts één uur bewegingsonderwijs wordt gegeven. Kunt u aangeven hoeveel scholen in onze gemeente nog niet aan deze twee uur bewegingsonderwijs komen?

 • Ook blijkt uit onderzoek van het Mulier instituut (Ruikes et al., 2022) dat een derde van de gemeenten aangeeft dat voor invulling van de verplichting onvoldoende gymnastieklokalen aanwezig zijn of dat de spreiding van de gymnastieklokalen onvoldoende is en leerlingen daardoor een ongewenst grote afstand moeten afleggen. Hoe zit dit in onze gemeente? Zijn er basisscholen waar er problemen ontstaan (of reeds bestaan) door een grote afstand? Zijn er knelpunten te verwachten binnen de huidige gymnastieklokalen? Wat betekent dit qua kosten en logistieke uitdaging voor scholen die afhankelijk zijn van vervoer naar de gymlocatie?

 • Met name uit Dedemsvaart ontvangen wij signalen dat de wettelijke wijziging tot mogelijke afstemmingsproblemen kan leiden aangezien hier meerdere VO- en PO-scholen gebruik maken van één centrale locatie. Kunt u aangeven of deze signalen correct zijn? En zo ja, welke maatregelen bent u van plan te nemen? 

• Op het moment worden sporthallen, sportzalen en gymzalen het meest ingezet om te voorzien in de ruimte voor het bewegingsonderwijs. In hoeverre wordt er door de scholen gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om buitenlocaties zoals sportvelden, schoolpleinen, en openbare speelpleinen en grasvelden te gebruiken? In hoeverre zou u een dergelijke oplossing wenselijk vinden?

 Namens OpKoers.nu