Kort fractieverslag 31 januari


 

   Kort verslag fractievergadering woensdag 31 januari 2018.

  Aanwezig: Cees, Falco, Annie, Nick Strijker en Wim.

   

  Opening: Annie heet allen welkom.

   

  Verslag vorige vergadering: volgende vergadering moest 31 i.p.v. 17 januari zijn, verder akkoord.

   

  Mededelingen:

  Advies voor voortzetting NAM-boringen gaat 20 februari naar ministerie EZ.

  Rapport Milieudefensie; ‘Boren naar aardgas op land’ Wim neemt het door.

  Bezoek de stuw 20.30 uur: Arthur Bouwmeester en John Eilert lichten het Jaarplan van De Stuw toe. Aandachtspunten: eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën en ondersteuning kernen bij het opzetten van hun ontwikkelingsvisies. De Stuw maakt zich zorgen over monopolypositie van de gemeente op het sociaal domein. 

   

  Raad 6 februari:

  Beleidsplan Civiele Kunstwerken: akkoord.

   

  Or stukken  6 februari:

  Dekking kosten subsidie scholing taalniveau 3F voorschoolse voorzieningen Hardenberg: Annie en Wim.

  Benoeming leden monumentencommissie en plaatsvervangend stadsbouwmeester Hardenberg 2018: Annie en Wim.

   

  Rondvraag:

  Afstemming inbreng OK.nu in verkiezingsdebatten: volgende fractievergadering.