Kort verslag fractievergadering 14 februari 2018

  

Kort verslag fractievergadering woensdag 14 februari 2018

Aanwezig: Cees, Falco, Eddy, Annie en Wim. M.k.a. Madelon.

 Opening: Annie heet allen welkom

Verslag vorige vergadering : 31 januari 2018: akkoord

 Mededelingen: Brief ontvangen college B&W. Beantwoording vraag over zwembad de Kiefer

 Ingekomen stukken: geen

Raad 20 februari 2018: slechts 5 hamerstukken.

OriĆ«nterende ronde 1 :20 februari 19.15 uur:

Advies gaswinningsplan: Annie
Beschikbaar stellen krediet herinrichting Bastingplein Bergentheim, Wim.
Beschikbaar stellen krediet huisvesting BOH van 3 naar 2. Annie

Rondvraag: geen 

Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn en haar inzet.

volgende fractiedatum: 28 februari 2018