Raad 8 november 2022


Begrotingsraad.

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2022 heeft de gemeenteraad van Hardenberg de begroting 2023 definitief vastgesteld.
Met 32 stemmen voor en 1 stem tegen werd de begroting aangenomen.
De voorstellen voor aanvullend budget werden unaniem aangenomen. Met moties en amendementen werden verschillende wijzigingen en aanpassingen voorgesteld.
Zo komt er bijvoorbeeld een noodfonds voor 5 miljoen euro voor inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen.
Dit noodfonds is er voor de problemen door de gestegen energiekosten.
OpKoers.nu heeft deze motie en amendement samen met de overige partijen in de raad ingediend en is unaniem aangenomen.


Raadsfits 9 januari 2018

Zeg Ja tegen MFA De Krim in 2018.

De fractie van OpKoers.nu zegt Ja tegen het MFA De Krim.
Vorige Oriënterende ronde( 19 december 2017), hebben wij gezien hoe veel
mensen uit de Krim aanwezig waren in de raadszaal. Dat geeft aan dat er veel door-
zettingsvermogen  samen met alle vrijwilligers wordt getoond.
Dat gaf ons het vertrouwen dat we dit, het MFA, kunnen realiseren.
Bij de oriënterende ronde gaf de fractie van OpKoers.nu dit ook al te kennen.En we kunnen zeggen: Het is gelukt!
In samenwerking met de andere partijen in de raad is er allereerst een
motie opgesteld, maar om zekerheid te hebben dat we dit als raad De Krim
konden toezeggen, is het opgenomen in een amendement.
En als fractie van OpKoers.nu hebben we dit amendement gesteund.

We wensen De Krim met  alle vrijwilligers dan ook veel succes toe!

 

 

Begrotingsvergadering 11 november
Het is de eerste begroting na de verkiezing, een verkiezing die van OpKoers.nu de grootste oppositie partij maakte. Geen coalitiepartij, dat zat er niet in, de oude partijen hielden elkaar vast, dat doen zij al sinds 1978 en het zilveren  jubileum is ongemerkt voorbijgegaan. Het gouden jubileum had dit jaar een feit kunnen zijn ware het niet dat van 74 tot 78 de PvdA buiten de boot viel.  (1964-1974).
Een nieuwe raad met een groot aantal nieuwe raadsleden, dat vraagt tijd en naar onze mening is daar terecht veel aandacht aan besteed. Waar wij ons wel eens zorgen om maken is de positie van de raad, zij is het hoogste orgaan van de gemeente, zij bepaalt de agenda. Dat een vergadering soms (nodeloos) lang duurt mag nooit ten koste gaan van de positie van de raad, leg niet alles vast in regeltjes. Natuurlijk moet de raad zich niet tot in detail bemoeien met uitvoeringszaken maar daar maken zich niet alleen nieuwelingen schuldig aan.
Wat de begroting voor 2015 betreft, na de uitgebreide behandeling van de schriftelijke vragen, daarna in de oriënterende ronde wachten wij de amendementen en moties van de andere partijen af. (Het werden er uiteindelijk 10 waarvan 8 van de coalitiepartijen, over vertrouwen in eigen wethouders gesproken…). OpKoers.nu heeft gekeken wat is de schuldenlast en wat is het jaarinkomen van de gemeente. We staan voor een jaarinkomen in het rood, geen reden tot juichen maar ook niet tot paniek.
Wat de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg betreft, het is niet ons kindje en met de 1,5 miljoen frictiekosten en de 600.000 extra op pagina 40 zijn we niet blij. Maar we schorten ons oordeel op tot de evaluatie in de zomer van 2015.  Wat betreft de fusies en schaalvergroting in overheidsland is het momenteel erg rustig, komen we tot inkeer of is het slechts de stilte voor de storm.
 
Decentralisatie
De decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, de bezuinigingen zijn fors. OpKoers.nu is van mening dat de jarenlange onduidelijkheid onnodig veel mensen de stuipen op het lijf heeft gejaagd. De Open dagen van Samen Doen op zaterdag 8 november zijn het begin van meer duidelijkheid daar wil OpKoers.nu graag aan meewerken.  
Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Er is winst te halen - in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk , maar voorkom dat de bureaucratie van rijks- naar gemeentelijk niveau verhuist.  Daar ligt een zware taak voor een hecht college.
ICT
Voorzitter, bij de schriftelijke vragen hebben wij het rapport Elias over de ICT aan de orde gesteld. Ons werd verzekerd dat Hardenberg de zaak strak monitort en de voortgang strikt bewaakt.  Het mag wat achterdochtig klinken maar wij zijn niet automatisch gerustgesteld door het antwoord, wij vragen het college om de vinger aan de pols te houden en zo nodig op de toets ‘delete’ te durven drukken.
 
Volkshuisvesting
De liberalisatie van de volkshuisvesting is volkomen uit de hand gelopen. Daar waar het bestuur van de woningcorporaties onaantastbaar werd, werd de huurder een roepende in de woestijn. Wat zijn de gevolgen voor onze gemeente en wat kunnen we doen aan het herstel.
 
Investeringen 2014-2018
De gevraagde investeringen in het kunstgrasveld Bruchterveld, Tennis accommodatie Boshoek en openluchttheater Gramsbergen zijn voorbeelden dat de betreffende organisaties de rol van de raad begrijpen en de raad weten te vinden. Wel vragen we ons soms af door wie ze gestuurd zijn, desondanks zien we het collegevoorstel met belangstelling tegemoet.