Raadsperiode 2014-2018

 

 

Begrotingsvergadering 11 november
Het is de eerste begroting na de verkiezing, een verkiezing die van OpKoers.nu de grootste oppositie partij maakte. Geen coalitiepartij, dat zat er niet in, de oude partijen hielden elkaar vast, dat doen zij al sinds 1978 en het zilveren  jubileum is ongemerkt voorbijgegaan. Het gouden jubileum had dit jaar een feit kunnen zijn ware het niet dat van 74 tot 78 de PvdA buiten de boot viel.  (1964-1974).
Een nieuwe raad met een groot aantal nieuwe raadsleden, dat vraagt tijd en naar onze mening is daar terecht veel aandacht aan besteed. Waar wij ons wel eens zorgen om maken is de positie van de raad, zij is het hoogste orgaan van de gemeente, zij bepaalt de agenda. Dat een vergadering soms (nodeloos) lang duurt mag nooit ten koste gaan van de positie van de raad, leg niet alles vast in regeltjes. Natuurlijk moet de raad zich niet tot in detail bemoeien met uitvoeringszaken maar daar maken zich niet alleen nieuwelingen schuldig aan.
Wat de begroting voor 2015 betreft, na de uitgebreide behandeling van de schriftelijke vragen, daarna in de oriënterende ronde wachten wij de amendementen en moties van de andere partijen af. (Het werden er uiteindelijk 10 waarvan 8 van de coalitiepartijen, over vertrouwen in eigen wethouders gesproken…). OpKoers.nu heeft gekeken wat is de schuldenlast en wat is het jaarinkomen van de gemeente. We staan voor een jaarinkomen in het rood, geen reden tot juichen maar ook niet tot paniek.
Wat de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg betreft, het is niet ons kindje en met de 1,5 miljoen frictiekosten en de 600.000 extra op pagina 40 zijn we niet blij. Maar we schorten ons oordeel op tot de evaluatie in de zomer van 2015.  Wat betreft de fusies en schaalvergroting in overheidsland is het momenteel erg rustig, komen we tot inkeer of is het slechts de stilte voor de storm.
 
Decentralisatie
De decentralisatie van de Awbz en de decentralisatie van de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, de bezuinigingen zijn fors. OpKoers.nu is van mening dat de jarenlange onduidelijkheid onnodig veel mensen de stuipen op het lijf heeft gejaagd. De Open dagen van Samen Doen op zaterdag 8 november zijn het begin van meer duidelijkheid daar wil OpKoers.nu graag aan meewerken.  
Maar er zijn ook kansen. Voor het eerst krijg één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken het gemeenten mogelijk dwarsverbanden te leggen tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen. Er is winst te halen - in geld, maar ook in prestaties en menselijk geluk , maar voorkom dat de bureaucratie van rijks- naar gemeentelijk niveau verhuist.  Daar ligt een zware taak voor een hecht college.
ICT
Voorzitter, bij de schriftelijke vragen hebben wij het rapport Elias over de ICT aan de orde gesteld. Ons werd verzekerd dat Hardenberg de zaak strak monitort en de voortgang strikt bewaakt.  Het mag wat achterdochtig klinken maar wij zijn niet automatisch gerustgesteld door het antwoord, wij vragen het college om de vinger aan de pols te houden en zo nodig op de toets ‘delete’ te durven drukken.
 
Volkshuisvesting
De liberalisatie van de volkshuisvesting is volkomen uit de hand gelopen. Daar waar het bestuur van de woningcorporaties onaantastbaar werd, werd de huurder een roepende in de woestijn. Wat zijn de gevolgen voor onze gemeente en wat kunnen we doen aan het herstel.
 
Investeringen 2014-2018
De gevraagde investeringen in het kunstgrasveld Bruchterveld, Tennis accommodatie Boshoek en openluchttheater Gramsbergen zijn voorbeelden dat de betreffende organisaties de rol van de raad begrijpen en de raad weten te vinden. Wel vragen we ons soms af door wie ze gestuurd zijn, desondanks zien we het collegevoorstel met belangstelling tegemoet.

Hoe zeg je het....

Hoe zeg je het… ik kon mijn overstap van de PvdA naar OpKoers.nu nooit goed onder woorden brengen, niet dat ik daar zwaar onder gebukt ging, maar toch… In de vakantie las ik de bundel van Simon Carmiggelt: ‘We leven nog’ en daar in het slotwoord stond:

Het aantrekkelijke van de democratie is niet dat we eens in de vier jaar een man mogen kiezen in het parlement, voor welks verheven gekissebis we vervolgens geen belangstelling kunnen opbrengen,

maar dat we ons onvoltooide zelf mogen zijn, zonder te worden opgebracht. Het bestaan is niet zoet, niet zuur, niet zout. De ondefinieerbare smaak van olijven komt er dichter bij en die wil ik mogen proeven. Mijn dodelijke vrees voor ideologieën die een heilstaat te vergeven hebben, is dat ze me gelukkig willen maken.

Daar krijg je vast eeuwige zweren of onverklaarbare migraine van. 't Moet toch érgens heen?

10jaar OpKoers.nu

Annie Kelder richtte samen met Max Westbroek, diens echtgenote Paulien en haar eigen man Henk in 2005 de politieke partij OpKoers.Nu op. Het uitgangspunt was: geen antipartij maar een partij voor boeren en burgers en tegen bureaucratie.

Woensdagavond 9 december werd het tienjarig bestaan van de partij gevierd. Uiteraard wierp het overlijden van Max Westbroek een schaduw op het jubileum. Annie Kelder keek als vrouw van het eerste uur terug op een turbulente start van de partij, in de laatste maand van 2005 moesten alle zeilen bijgezet worden om als nieuwe partij mee te kunnen doen aan de verkiezingen in maart 2006. Alle inspanningen werden echter beloond, OpKoers.Nu veroverde één zetel, in 2010 twee en in 2014 drie. Daar was ze blij mee, maar meer nog met de gegroeide partijcultuur, aldus Annie Kelder. Vervolgens werd Annie zelf in het zonnetje gezet door de partij voorzitter, met een fleurige bos bloemen en een oorkonde. Daarna werden er onder het genot van nog vele oude koeien uit de sloot gehaald zonder dat het de sfeer bedierf.

speerpunt: Haventje

Net na de eeuwwisseling werd het Haventje in het centrum van Hardenberg feestelijk geopend, uitgegraven op de kop van de Gedempte Haven. Het moest Hardenberg en Heemse verbinden en het zilveren lint de Vecht geheten een prominente plaats geven in de Koopstad aan de Vecht. Sinterklaas was het eerste slachtoffer van de verzanding van het Haventje, de Goedheiligman werd met kunst en vliegwerk aan de wal gehesen. In 2009 werd er nog 1000 kuub zand uit het Haventje gebaggerd en toen stierf het gekoesterde pareltje aan de Vecht een stille dood. Dat vindt OpKoers.nu een gemiste kans, sterker nog: doodzonde. Juist nu recreatievaart op de Vecht mogelijk wordt is het volgens ons ‘Alle hens aan dek’ om te profiteren van nieuwe kansen!  

speerpunt: windmolens

Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.


Wij hebben het nooit onder stoelen of banken geschoven dat OpKoers.nu tégen grootschalige windmolenparken zijn in onze gemeente. Wij zijn absoluut voor duurzaamheid, maar wij hebben best veel moeite met windmolens op ons grondgebied. Hieronder hebben wij een aantal punten neergezet waarom wij erop tegen zijn:

1.     Wij denken dat windmolens op zee gebouwd moeten worden. Hier heeft niemand last van ze en zijn ze ook een stuk efficiënter en goedkoper, omdat de wind veel harder waait op zee. Om die reden worden windmolens bij ons minimaal 80 meter hoog gebouwd, omdat ze anders te weinig wind vangen. Zulke hoge windmolens zijn pure zicht- en landschapsvervuiling. Wij geloven dat niemand ze graag in hun achtertuin wil hebben staan.

2.    

1.     Wij denken dat windmolens op zee gebouwd moeten worden. Hier heeft niemand last van ze en zijn ze ook een stuk efficiënter en goedkoper, omdat de wind veel harder waait op zee. Om die reden worden windmolens bij ons minimaal 80 meter hoog gebouwd, omdat ze anders te weinig wind vangen. Zulke hoge windmolens zijn pure zicht- en landschapsvervuiling. Wij geloven dat niemand ze graag in hun achtertuin wil hebben staan.

2.     Een misschien minder bekende reden waarom wij tegen zijn, is dat windmolens nog steeds op subsidie draaien. Deze subsidie wordt door u betaald door middel van de energiebelasting op uw maandelijkse stroom- en gasrekening.

3.     De enige die wel beter worden van windenergie zijn maar drie partijen: de windmolenfabrikant, de investeringsmaatschappijen en de grondeigenaar waarop de molen staat. U staat niet in dit rijtje. Mocht u graag deze groene windenergie willen gebruiken, dan moet u daar apart nog eens voor betalen.

Wij stemmen en handelen alleen maar in het belang van de inwoners van deze gemeente en zoals u hierboven kunt lezen zit er volgens ons echt geen enkel voordeel aan.

speerpunt: hengelsport

Hengelsporters hebben ook recht op een locatie om hun sport te beoefenen.

Binnen de gemeente Hardenberg zijn diverse waterpartijen waar gevist mag worden. Sportvisserij Oost-Nederland huurt de visrechten van bijna alle wateren in de Gemeente Hardenberg en/of het Waterschap Vechtstromen. Het beheer en onderhoud van de waterkanten is niet afgestemd op de hengelsport. De laatste jaren zijn de wateren in de gemeente Hardenberg steeds minder goed toegankelijk voor vissers. Vooral de toenemende hoeveelheid planten in en rond de wateren zorgen ervoor dat vissers op steeds minder plekken terecht kunnen om vis te vangen. Ook de hengelsporters hebben recht op een locatie om hun sport te beoefenen. Wij willen als OpKoers.nu graag de hengelsport steunen en wij zien graag het beheersplan van HSV de Dobber en HSV De Brasem uitgevoerd worden.

speerpunt: de Markt

Meer reuringZo rustig als op de foto is het niet vaak op de Markt in Hardenberg, gelukkig maar. En toch is het niet geworden wat we allemaal gehoopt hadden. Ondanks alle goede bedoelingen doet het nog steeds wat koud aan. Het moet gezegd worden als er evenementen zijn is het er goed toeven maar op een doordeweekse dag is het nog niet je van het. Volgens een aantal ‘gezelligheid deskundigen’ van OpKoers.nu moet daar op eenvoudige wijze wat aan te verbeteren zijn. Hebben jullie ook goede ideeën? Laat het ons weten!

speerpunt: Baalder

Hart voor Baalder

In de jaren 70 en 80 werd op de plaats van de buurtschap Baalder in Hardenberg een nieuwbouwwijk gebouwd. Deze wijk ligt tussen de spoorweg Zwolle - Emmen en de Vecht. Veel van de oorspronkelijke bebouwing is hierbij verloren gegaan. In de wijk staat nog wel een boerderij die dienstdoet als wijkcentrum en kinderboerderij. De wijk heeft meerdere basisscholen, een sporthal en een supermarkt. Die supermarkt is in 2017 gesloten en staat leeg. Met het vertrek van die winkel is ook het hart van Baalder verdwenen. OpKoers.nu beseft dat de gemeentelijke mogelijkheden beperkt zijn maar wil zich inzetten om het hart van Baalder nieuw leven in te blazen. 

OpKoers.nu --Kiezers bedankt!

Beste kiezers van OpKoers.nu Super bedankt!

Een ontzettend goede uitslag dankzij jullie!! 5 zetels.

Een boodschap van de kiezer aan de gemeente dat lokale politiek er toe doet!

Wij gaan de komende 4 jaar ontzettend hard voor jullie strijden in de gele ananas.

Wij zijn er voor jullie!

Namens alle leden van OpKoers.nu