Raadsperiode 2018-2022

Coalitieakkoord 2018 - 2022

ledenvergadering en nieuwjaarsborrel 10 januari 2018

 Woensdag 10 januari,  opende voorzitter Falco Bruinsma de algemene ledenvergadering. Naast hem voor u links, zit de penningmeester Alex Bakker en rechts van hem zit de secretaris Cees Pieper
Tijdens deze vergadering is de kandidatenlijst voor OpKoers.nu gepresenteerd en het verkiezingsprogramma, waarin speerpunten zijn opgenomen waarvoor OpKoers.nu voor staat.
De leden waren allen van mening dat het er goed uitzag en konden dan ook akkoord gaan, zodat hierop geproost werd!

burgemeester Snijders installeerd 4 wethouders

Burgemeester Snijders installeerd de 4 wethouders:

Alwin te Rietstap (CU)

Gitta Luiten (PvdA)

Falco Bruinsma (OpKoers.nu)

Martijn Breukelman (CDA)

3 nieuwe raadsleden geinstalleerd

Er zijn 3 nieuwe raadsleden geinstalleerd te weten: Erika Kloekhorst ( Pvda)  Alex Bakker  ( OpKoers.nu) Arjen Roelofs(CDA)

Falco Bruinsma stopt als wethouder voor OpKoers.nu

Falco Bruinsma stopt vanwege gezondheidsredenen als wethouder van de gemeente Hardenberg.

OP 17 mei werd Falco geinstalleerd als wethouder namens OpKoers.nu Sinds oktober is Falco afwezig door ziekte. Zijn lichamelijke klachten zijn zodanig dat hij heeft moeten besluiten te stoppen als wethouder.

"Na de verkiezingen is mij de kans geboden om onze inwoners en de gemeente te vertegenwoordigen als wethouder.Bij het uitoefenen van deze mooie baan, kon ik rekenen op de volledige steun van mijn eigen partij OpKoers.nu. Helaas kan ik dat niet zeggen over mijn gezondheid. Wethouder zijn is topsport. Mijn lichamelijke klachten maken het voor mij onmogelijk om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. Het  besluit om te stoppen als wethouder is mij niet licht gevallen, maar is in het belang van de gemeente en onze inwoners. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie bedanken voor de goede en constructieve samenwerking."

Falco heeft inmiddels formeel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Zijn ontslag gaat in als zijn opvolger aan de slag gaat.

Falco Bruinsma is met veel enthousisme namens OpKoers.nu aan de slag gegaan als wethouder, met de ambitie om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. OpKoers.nu vind het bijzonder verdrietig voor Falco en zijn gezin,  maar wij respecteren zijn besluit.

nieuwsbrief 1-12-2020

-2020

Dit is dan de eerste nieuwsbrief van OpKoers.nu

Corona, Covid 19 speelt ons parten om u allemaal te bereiken, we vergaderen vanaf oktober digitaal, we moeten daarnaast kijken hoe we dit verder uit gaan werken en vonden dat een nieuwbrief een van de mogelijkheden was om U ook mee te laten doen.

We gaan hiermee een nieuwe vorm aan om u op de hoogte te houden wat we doen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen (16-3-2022) in het vooruitzicht.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend ze naar info@opkoers.nu wij kunnen dan contact met u opnemen of er in de volgende nieuwsbrief aandacht aan geven. Wij zijn dan ook voornemens om vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit te laten gaan.

Agenda van de fractie in november/december 2020

Oriënterende ronde : 24 november, digitaal
Waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest, en als bespreekstuk op de raadsagenda van 1 december staan:

-   Visie jongerenwerk 2020-2023
-   Vaststellen economische koers gemeente Hardenberg
-   Bestemmingsplanherziening kleine windmolens

Raad: op 1 december is er weer een raadsvergadering , de agenda is op dit moment beschikbaar via het raadsinformatiesysteem gemeente Hardenberg. Wanneer u deze voorstellen wilt lezen kan dit op het raadsinformatie systeem gemeente Hardenberg.

Mocht u eens met ons mee willen discussiëren dan kan dat , meld je je dan wel even aan, want er zijn op dit moment een aantal maatregelen waar wij ons aan moeten houden.

Het bestuur heeft digitaal vergadert op 30 november.
Hier zijn de volgende punten aan de orde:
- hoe gaan we de algemene ledenvergadering organiseren, welke datums gaan we hiervoor plannen.
-tijdslijn naar de verkiezingen in 2022.

IN DE MEDIA:

In de toren wordt een stelling behandeld dit keer is de stelling:

Dieren zouden alleen in hun eigen omgeving te zien moeten zijn. Daarom evenementen met dieren ontmoedigen en strenge regels over dierenwelzijn opnemen in vergunningen.

Onze reactie zal de volgende zijn:

In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat vanaf 15 september 2015 het in Nederland verboden is om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het transport van dieren in circussen laat vaak veel te wensen over. Daarnaast mag u ook geen wilde zoogdieren gebruiken voor bijvoorbeeld: feesten of evenementen; optredens bij particulieren thuis: het maken van reclames, films of televisieprogramma's: optredens in pretparken en meelopen in optochten. Als lokale partij is OpKoers.nu geen voorstander van overbodige regelzucht of symboolpolitiek waar geen enkel dier beter van wordt.

Daarn de vraag van de toren voor een terugblik en een vooruitblik van OpKoers.nu. Hier wordt al aan gewerkt, de volgende nieuwsbrief mag u eind december van ons verwachten,

Het bestuur en fractie OpKoers.nu

secretaris OpKoers.nu
Nooike Kloekhorst