Raadsperiode 2018-2022

 


Linda kiest haar koers

Zaterdag 3 april maakte Linda Verschuur bekend dat zij haar lidmaatschap van 50PLUS had opgezegd. Dit heeft gevolgen voor haar raadslidschap in de gemeente Hardenberg want zij heeft besloten om haar zetel mee te nemen. "Ik ben me ervan bewust dat dit voor sommige mensen hard of raar overkomt. Het enige wat ik met u kan delen is dat dit niet zomaar een besluit is. De reden dat ik 50PLUS verlaat is de verstoorde verstandhouding binnen de 50PLUS fractie in Hardenberg. De wens om nog tot elkaar te komen is voor mij te laat. De laatste jaren hebben er een aantal gesprekken plaats gevonden en dat heeft een bepaalde verstandhouding niet veranderd, ik ga hier inhoudelijk niet verder op in, aldus Linda. Mensen die mij goed kennen weten dat ik niet over een nacht ijs ga. Ik neem niet zomaar een beslissing. U zult zich vast afvragen en hoe nu verder? Ik kan u mededelen dat ik niet als onafhankelijk raadslid verder ga, de zetel niet wordt ingeleverd en niet aansluit bij een landelijke lokale partij. Het zal u vast niet ontgaan zijn wat er de laatste weken in Den Haag is gebeurd, het vertrouwen in de landelijke politieke partijen is er niet beter op geworden. Ik ben klaar met het gekonkel tussen de landelijke partijen en relatiebanden en heb daarom besloten om mij te richten op een lokale partij. In de gemeente Hardenberg is dit de partij Opkoers.nu. Een lokale partij, die voortgekomen is en geworteld is in de plaatselijke samenleving van gemeente Hardenberg, met hart voor lokale belangen. Lokale politiek zonder omwegen is hun slogan en daar kan ik me goed in vinden.

Welkom

“Linda is van harte welkom bij OpKoers.nu,” laat fractievoorzitter Annie Kelder weten. “We weten hoe ze werkt, wij zijn blij dat ze nu lid van onze partij is. ”Zij gaat als volwaardig fractielid meedraaien en ook een aantal ‘portefeuilles’ onder haar hoede krijgen. Het aantal vrouwen binnen de fractie wordt met de komst van Linda verdubbeld en dat is mooi meegenomen. Bovendien heb ik echt de indruk dat ze goed bij OpKoers.nu past ik verheug op de samenwerking met haar. 

wethouder Jan ten Kate wordt Burgemeester in Staphorst

Jan wij wensen je veel  succes en we bedanken je voor de goede samenwerking !

Eind 2018 kwam Jan ten Kate als wethouder van de gemeente De Wolden naar Hardenberg om Falco Bruinsma op te volgen als wethouder voor de lokale partij OpKoers.nu.

In april 2021 werd Jan ten Kate benoemd tot burgemeester van Staphorst en neemt op 14 mei afscheid van Hardenberg.

Een gemeente waar hij een goed gevoel aan overhoudt, met name de samenwerking met college, raad, ambtenaren en vooral de inwoners. Jan zijn credo was: als er iets is; erop af. Niet afwachten en dat werd gewaardeerd. Jan was een wethouder die graag tussen de mensen was.

Maar onze wethouder kreeg de kans om zijn ambitie en jongensdroom waar te maken, burgemeester van Staphorst gelegen in het Reestdalgebied, zijn geboortegrond. Zo’n kans komt maar een keer langs, als OpKoers.nu begrijpen wij zijn keuze en we wensen hem en zijn vrouw veel succes en bedanken hem voor een fijne samenwerking.  


 

Jan ten Kate, opvolger van Falco Bruinsma

n de afgelopen periode heeft OpKoers.nu naar een opvolger voor onze wethouder Falco Bruinsma gezocht.
In onze zoektocht naar iemand met ruime bestuurlijke ervaring en iemand die bij OpKoers.nu, de lokale partij van Hardenberg, past hebben wij inmiddels iemand gevonden in de persoon van Jan ten Kate.

Jan ten Kate(54) is nu nog wethouder in gemeente De Wolden voor de partij Gemeentebelangen, ook een lokale partij.
Hij begon zijn politieke carrière in 2002 als raadslid voor Gemeentebelangen. In 2006 werd hij fractievoorzitter en is sinds 2010 wethouder in de Wolden.
Jan ten Kate: "na een mooie bestuurlijke carrière in de Wolden, ga ik met veel plezier aan de slag in de gemeente Hardenberg. Ik ken het gebied en de mensen die er wonen en werken al goed. De ambities van de gemeente Hardenberg kan ik onderschrijven. Ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeente Hardenberg, en de verbinding maken tussen economische groei en het stedeijk gebied enerzijds, en de opgaven die we zien op het platteland anderzijds."

Wij hebben alle vertrouwen in Jan ten Kate als wethouder voor OpKoers.nu in het college van B&W van Hardenberg.

 
 
 

Raadsfits 9 januari 2018

Zeg Ja tegen MFA De Krim in 2018.

De fractie van OpKoers.nu zegt Ja tegen het MFA De Krim.
Vorige Oriënterende ronde( 19 december 2017), hebben wij gezien hoe veel
mensen uit de Krim aanwezig waren in de raadszaal. Dat geeft aan dat er veel door-
zettingsvermogen  samen met alle vrijwilligers wordt getoond.
Dat gaf ons het vertrouwen dat we dit, het MFA, kunnen realiseren.
Bij de oriënterende ronde gaf de fractie van OpKoers.nu dit ook al te kennen.En we kunnen zeggen: Het is gelukt!
In samenwerking met de andere partijen in de raad is er allereerst een
motie opgesteld, maar om zekerheid te hebben dat we dit als raad De Krim
konden toezeggen, is het opgenomen in een amendement.
En als fractie van OpKoers.nu hebben we dit amendement gesteund.

We wensen De Krim met  alle vrijwilligers dan ook veel succes toe!

 

Coalitieakkoord 2018 - 2022

 
 
Stentor 2021
 

ledenvergadering en nieuwjaarsborrel 10 januari 2018

 Woensdag 10 januari,  opende voorzitter Falco Bruinsma de algemene ledenvergadering. Naast hem voor u links, zit de penningmeester Alex Bakker en rechts van hem zit de secretaris Cees Pieper
Tijdens deze vergadering is de kandidatenlijst voor OpKoers.nu gepresenteerd en het verkiezingsprogramma, waarin speerpunten zijn opgenomen waarvoor OpKoers.nu voor staat.
De leden waren allen van mening dat het er goed uitzag en konden dan ook akkoord gaan, zodat hierop geproost werd!

burgemeester Snijders installeerd 4 wethouders

Burgemeester Snijders installeerd de 4 wethouders:

Alwin te Rietstap (CU)

Gitta Luiten (PvdA)

Falco Bruinsma (OpKoers.nu)

Martijn Breukelman (CDA)

3 nieuwe raadsleden geinstalleerd

Er zijn 3 nieuwe raadsleden geinstalleerd te weten: Erika Kloekhorst ( Pvda)  Alex Bakker  ( OpKoers.nu) Arjen Roelofs(CDA)

Falco Bruinsma stopt als wethouder voor OpKoers.nu

Falco Bruinsma stopt vanwege gezondheidsredenen als wethouder van de gemeente Hardenberg.

OP 17 mei werd Falco geinstalleerd als wethouder namens OpKoers.nu Sinds oktober is Falco afwezig door ziekte. Zijn lichamelijke klachten zijn zodanig dat hij heeft moeten besluiten te stoppen als wethouder.

"Na de verkiezingen is mij de kans geboden om onze inwoners en de gemeente te vertegenwoordigen als wethouder.Bij het uitoefenen van deze mooie baan, kon ik rekenen op de volledige steun van mijn eigen partij OpKoers.nu. Helaas kan ik dat niet zeggen over mijn gezondheid. Wethouder zijn is topsport. Mijn lichamelijke klachten maken het voor mij onmogelijk om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. Het  besluit om te stoppen als wethouder is mij niet licht gevallen, maar is in het belang van de gemeente en onze inwoners. Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook wil ik de gemeenteraad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie bedanken voor de goede en constructieve samenwerking."

Falco heeft inmiddels formeel zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Zijn ontslag gaat in als zijn opvolger aan de slag gaat.

Falco Bruinsma is met veel enthousisme namens OpKoers.nu aan de slag gegaan als wethouder, met de ambitie om de functie van wethouder langdurig en voor de volle honderd procent op een goede manier in te vullen. OpKoers.nu vind het bijzonder verdrietig voor Falco en zijn gezin,  maar wij respecteren zijn besluit.

nieuwsbrief 1-12-2020

-2020

Dit is dan de eerste nieuwsbrief van OpKoers.nu

Corona, Covid 19 speelt ons parten om u allemaal te bereiken, we vergaderen vanaf oktober digitaal, we moeten daarnaast kijken hoe we dit verder uit gaan werken en vonden dat een nieuwbrief een van de mogelijkheden was om U ook mee te laten doen.

We gaan hiermee een nieuwe vorm aan om u op de hoogte te houden wat we doen, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen (16-3-2022) in het vooruitzicht.

Hebt u vragen of opmerkingen, zend ze naar info@opkoers.nu wij kunnen dan contact met u opnemen of er in de volgende nieuwsbrief aandacht aan geven. Wij zijn dan ook voornemens om vanaf nu regelmatig een nieuwsbrief uit te laten gaan.

Agenda van de fractie in november/december 2020

Oriënterende ronde : 24 november, digitaal
Waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest, en als bespreekstuk op de raadsagenda van 1 december staan:

-   Visie jongerenwerk 2020-2023
-   Vaststellen economische koers gemeente Hardenberg
-   Bestemmingsplanherziening kleine windmolens

Raad: op 1 december is er weer een raadsvergadering , de agenda is op dit moment beschikbaar via het raadsinformatiesysteem gemeente Hardenberg. Wanneer u deze voorstellen wilt lezen kan dit op het raadsinformatie systeem gemeente Hardenberg.

Mocht u eens met ons mee willen discussiëren dan kan dat , meld je je dan wel even aan, want er zijn op dit moment een aantal maatregelen waar wij ons aan moeten houden.

Het bestuur heeft digitaal vergadert op 30 november.
Hier zijn de volgende punten aan de orde:
- hoe gaan we de algemene ledenvergadering organiseren, welke datums gaan we hiervoor plannen.
-tijdslijn naar de verkiezingen in 2022.

IN DE MEDIA:

In de toren wordt een stelling behandeld dit keer is de stelling:

Dieren zouden alleen in hun eigen omgeving te zien moeten zijn. Daarom evenementen met dieren ontmoedigen en strenge regels over dierenwelzijn opnemen in vergunningen.

Onze reactie zal de volgende zijn:

In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat vanaf 15 september 2015 het in Nederland verboden is om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. De huisvesting, verzorging, trainingsmethoden en het transport van dieren in circussen laat vaak veel te wensen over. Daarnaast mag u ook geen wilde zoogdieren gebruiken voor bijvoorbeeld: feesten of evenementen; optredens bij particulieren thuis: het maken van reclames, films of televisieprogramma's: optredens in pretparken en meelopen in optochten. Als lokale partij is OpKoers.nu geen voorstander van overbodige regelzucht of symboolpolitiek waar geen enkel dier beter van wordt.

Daarn de vraag van de toren voor een terugblik en een vooruitblik van OpKoers.nu. Hier wordt al aan gewerkt, de volgende nieuwsbrief mag u eind december van ons verwachten,

Het bestuur en fractie OpKoers.nu

secretaris OpKoers.nu
Nooike Kloekhorst